THE ITINERARY
Day 01: Arrive Delhi
Day 02: Flight Delhi – Srinagar
Day 03: Sightseeing in Srinagar
Day 04: Ride bike Srinagar – Sonamarg (90 km)
Day 05: Ride Bike Sonarmarg - Zojila (12000 ft) – Kargil (115 km)
Day 06: Ride Bike Kagil – Rangdum (110 km)
Day 07: Ride Bike Rangdum – Pentsela (4400m) - Padum (115 km)
Day 08: Sightseeing to Sani – Bardan – Zongkul
Day 09: Sightseeing to Karsha – Stongde
Day 10: Ride Bike Padum – Rangdum (115 km)
Day 11: Ride Bike Rangdum – Kargil – Mulbek (150 km)
Day 12: Ride Bike Mulbek – Photula (4090m) - Lamayuru – Ulleytokpo (134 km)
Day 13: Ride Bike Ulleytokpo – Alchi – Likir – Leh (72 km)
Day 14: In Leh
Day 15: Sightseeing to Stok – Matho – Samkar – Shanti Stupa
Day 16: Sightseeing to Shey – Thiksey – Hemis – Leh
Day 17: Ride Bike Leh – Khardongla (5602m) – Leh (39 km one way)
Day 18: Leh – Delhi by Flight
Day 19: Sightseeing in Delhi
Day 20: Departure